Specialusis pedagogas

  Tiria ir įvertina vaikų raidą DISC metodika. Parenka ir pritaiko vaikui tinkamiausius ugdymo(si) metodus. Esant poreikiui taiko struktūrizuotą ugdymą. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams integruotis bendroje grupės veikloje, lavina pažintinius procesus, koreguoja netinkamą vaikų elgesį.

Atnaujinta: 2019-03-06 10:18