Socialinių paslaugų skyrius

Atgal

Gerbiami tėveliai-globėjai,

 jei jūs auginate vaiką, turintį negalią ir norite užsiimti savo mėgiama veikla, pailsėti nuo kasdienių rūpesčių, realizuoti save profesinėje srityje, maloniai kviečiame pasinaudoti mūsų Socialinių paslaugų skyriaus paslaugomis.

Teikiamos paslaugos:

Dienos socialinė globa  – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu vaikams su negalia. Dienos socialinė globa teikiama nuo 3 iki 8 valandų per dieną,  5 dienas per savaitę Įstaigos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vaikams su negalia paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vaikams su negalia paslauga teikiama iki 10 valandų  per savaitę. Įstaigos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio) vaikams su negalia  paslauga –  tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negalintiems prižiūrėti asmens.

Specialistų teikiamos paslaugos –  tai socialinio pediatro, psichologo, kineziterapeuto, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio darbuotojo, ergoterapeuto, bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos vaikams, turintiems negalią, raidos sutrikimų, užtikrinti jiems veiksmingą pagalbą ir padėti tėvams (globėjams), konsultuojant juos vaiko raidos ir elgesio klausimais.

Mūsų komandos tikslai: 

  1. Užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą pagalbą, negalią turintiems vaikams ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą;
  2. Teikti geros kokybės socialines  paslaugas negalią turintiems vaikams.
  3. Socialinių paslaugų skyriuje dirba  – vyriausias socialinis darbuotojas; socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, užimtumo specialistai ir sveikatos priežiūros specialistai.

Priėmimo Tvarka ir reikalingi dokumentai, norint gauti socialines paslaugas:

Tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl socialinių paslaugų kreipiasi į:

1.1. į įstaigą dėl dienos socialinės globos, dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dėl socialinio darbo, sveikatos priežiūros, ugdymo, užimtumo specialistų paslaugos,

1.2. į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrių dėl trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio).

 

Dokumentai:

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas), bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), kreipiasi į Įstaigą ir pateikia:

1. Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.
2. Užpildytas duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas.
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Neįgaliojo pažymėjimą.
5. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame nurodyta , kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita  pavojinga užkrečiama liga ir asmens sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę paslaugą.
6. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai).
7. Neįgalumo lygio pažymą.
8. Dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).
9. Pažymas apie šeimos narių pajamas (kai duomenų registre nerodomos konkrečios sumos).
10. Prireikus papildomus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

11. Gydymo įstaigos pažymą apie asmenį prižiūrinčiojo sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių, atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt., jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

 

Socialinės paslaugų skyrius turi  šiam skyriui patvirtintus nuostatus ir paslaugų aprašus, kurie pateikti skiltyje „Dokumentai“. 

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Mokėjimo už dienos socialinę globą ir už  trumpalaikės   socialinės globos ,,atokvėpio“ paslaugos dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

Vaiko, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.

Vaiko, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų) trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 50 procentų asmens pajamų.

 Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vaikams su negalia paslaugos kaina: 1 mėn. – 89,00 Eur (1-val. – 2,23 Eur).

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) vaikams su negalia paslauga finansuojamos vaiko tėvų (globėjų) lėšomis.

Specialistų teikiamos paslaugos finansuojamos vaiko tėvų (globėjų) lėšomis.

Išsamiau pateikta paslaugų aprašuose, kurie pateikti skiltyje „Dokumentai“.  

Iškilus klausimams kreiptis:

Direktorė, Audronė Kardašienė – tel. (8-41) 52 45 07 arba el.p.  kn.direktore@splius.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja Skirmantė Pelanytė – tel. (8-41) 50 40 32 arba el. p. kn.socialinis@splius.lt


Atnaujinta: 2019-09-11 15:52