Meninio ugdymo mokytojas

  Veda individualius dailės užsiėmimus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, elgesio  - emocijų sutrikimų, negalią.
  Dailės raiška - puiki priemonė plėtojant vaiko kognityvinius, socialinius, emocinius gebėjimus.
  Individualių užsiėmimų metu mokytoja stengiasi sukurti vaikams tokią darbo atmosferą, kurioje piešdami jie pabrėžtų savo individualumą, galėtų nevaržomai patys rinktis spalvas, pieštų vedami jausmų, išgyvenimų. Veiklose mokytoja nesistengia vaikų išmokyti piešti, o skatina piešti tai, kas yra jų viduje, taip dailės užsiėmimams suteikiamas terapinis poveikis.
  Meninė veikla skatina vaikų pažinimo raidą. Vaikai pasirenka dažus, priemones, jie priima sprendimus, eksperimentuoja, planuoja, pradeda suvokti priežasties ir pasekmės santykį, bandydami ir mokydamiesi iš klaidų įgyja naujos patirties.
Atnaujinta: 2019-03-01 14:06