Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

  Ugdo ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikus, pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Mūsų žingsneliai“. Diferencijuotai taikant įvairius ugdymo metodus ir būdus, vaikams teikiamas grupinis ir individualus ugdymas, siekiant įgyti kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, socialinę, sveikatos saugojimo ir meninę), kurios vėliau padės jiems sėkmingai mokytis mokykloje. 
  Ikimokyklinio ugdymo mokytojai rengia įvairias projektines veiklas, aktyviai dalyvauja miesto ir Respublikiniuose projektuose, ypač didelį dėmesį skiria vaikų socializacijai, integracijai į visuomenę.
  Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymo(si) poreikius, pedagogai savo darbe siekia laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus ir jų priežastis, numatyti tinkamiausius vaikų ugdymo metodus ir būdus, padėti jiems pagal gebėjimus pasiruošti mokyklai, bei sėkmingai integruotis visuomenėje.
Atnaujinta: 2019-03-06 10:12